ZDRUŽENIE EXALLIEVOV A PRIATEĽOV DONA BOSCA NA SLOVENSKU

Kto sme

Exallievi = odchovanci Dona Bosca sú osoby, ktoré vďaka navštevovaniu oratória, školy alebo iného saleziánskeho diela, získali v tejto štruktúre prípravu do života, s rozdielnymi stupňami a spôsobmi, v závislosti od výchovnej kvality daného diela a schopnosti prijatia princípov Preventívneho systému dona Bosca.

Priatelia dona Bosca = sú osoby, ktorých tento svätec oslovil svojim príkladným životom a je im blízke jeho dielo. Sú to osoby, ktoré si zvláštnym spôsobom ctia dona Bosca, jeho hodnoty a preventívny systém alebo sympatizujú so saleziánskym dielom a jeho činnosťou alebo sympatizujú s naším združením a jeho činnosťou. Naše združenie sa s radosťou stáva kontaktným bodom saleziánskej rodiny pre priateľov dona Bosca, pre ktorých ponúka aj možnosť začlenenia sa.

Slovensko

 • odchovanci saleziánskych škôl
 • odchovanci saleziánskych oratórií (bývalí animátori, stretkári,…)
 • sympatizanti a priatelia dona Bosca

1991 - vznik exallievov seniorov
1999 - založené Združenie exallievov don Bosca

viac ako 700 + členov
14. stredísk
na Slovensku

Svetoví exallievi

Príbeh exallievov začal v roku 1870, keď don Bosco oslavoval svoje meniny a skupina jeho bývalých študentov z Valdocca mu poďakovala a darovala kávovú súpravu.

Vzhľadom na význam tohto dňa, oslavujú odchovanci dona Bosca svoj sviatok 24. júna ako spomienku na svoje založenie.

V roku 1908, vďaka blahoslavenému Philipovi Rinaldimu, svetová konfederácia exallievov schválila svoje prvé stanovy. Svetová konfederácia exallievov dona Bosca je zložená z bývalých žiakov (školy, oratóriá, mládežnícke centrá). A priatelia dona Bosca sú prítomní po celom svete a sú najpočetnejšou skupinou saleziánskej rodiny.

1870 - Založenie Exallievov
1910 - prvé stanovy združenia exallievov

viac ako 100.000 členov
pôsobíme vo viac ako 100 krajinách

Vízia

“Byť soľou zeme a svetlom sveta”
Byť servisno-manažérskou zložkou saleziánskej rodiny, ktorá využíva svoju laickú profesionalitu, odbornosť, vedomosti a schopnosti na pomoc svojim členom, saleziánskej rodine i celej spoločnosti.

Misia

“Čestný občan a dobrý kresťan”
Starať sa o osobnostný, duchovný a profesionálny rozvoj členov združenia. Podnecovať ich v napĺňaní túžby dona Bosca byť angažovanými kresťanmi v spoločnosti.

Hodnoty

život, sloboda, pravda, mravnosť, čestnosť, solidarita

Naše poslanie

 • ohlasovať bohatstvo saleziánskej výchovy
 • žiť donovu Boscovu spiritualitu v rodinnom
  aj pracovnom prostredí
 • vhodne rozdeliť čas medzi Boha, rodinu a prácu
 • pomáhať z vďačnosti
 • byť profesionálni vo svojom povolaní, svedomití
  a hlboko ľudskí, nemysliaci len na osobný úspech
  ale na spoločné dobro
 • vytvárať pre členov nášho združenia priestor
  na budovanie vzájomných vzťahov
 • odpovedať na potreby a výzvy dnešnej spoločnosti

Stanovy združenia

Modlitba Exallieva