Darovať

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov, spracúvaných v dôsledku používania týchto stránok, je Združenie exallievov a priateľov Dona Bosca na Slovensku, so sídlom Miletičova 7, 82108 Bratislava, IČO: 36070378 (ďalej len „združenie“).

 1. Osobné údaje spracúvané v dôsledku členstva v združení

Spracúvame osobné údaje členov v rozsahu Meno, priezvisko, dátum narodenia, osobný stav, užívateľské meno, emailová adresa, telefónne číslo, dosiahnuté vzdelanie, účty na sociálnych sieťach (Facebook, LinkedIn, Twitter, Skype), adresa trvalého pobytu, miesto narodenia, zamestnanie a pracovná pozícia, saleziánske dielo, z ktorého člen pochádza, prípadné funkcie v organizácii, dátum narodenia, informácie o rodinných príslušníkov v rozsahu meno a vek, stručný opis osobnosti a prípadná fotografia.

V oblasti projektu tzv. Biznis platformy spracúvame aj údaje obchodného charakteru o konkrétnom podnikateľskom subjekte.

 • Účely a právne základy spracúvania

Osobné údaje sú spracúvané za účelom evidencie nevyhnutných informácií o členoch občianskeho združenia, za účelom evidencie informácií, ktoré prispievajú k možnosti vytvorenia platformy vzájomnej komunikácie medzi členmi a ďalšieho rozvoja aktivít združenia, ako aj za účelom poskytovania služieb jednotlivým členom združenia.

Právnym základom spracúvania osobných údajov sú:

 • Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR (Nariadenie EP a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „GDPR“[1]), t.j. na základe Vášho súhlasu;
 • Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, t.j. za účelom splnenia zákonných povinností prevádzkovateľa v oblasti účtovníctva a správy daní a v oblasti základnej evidencie členov združenia;
 • Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, t.j. za účelom sledovania vyššie uvedených oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa;
 • nakoľko z členstva v združení a súvisiacich informácií o Vašej osobe je možné určiť Vaše náboženské presvedčenie, je právnym základom spracúvania aj čl. 9 ods. 1 písm. d) GDPR (ide o spracúvanie, ktoré vykonáva v rámci svojej zákonnej činnosti s primeranými zárukami nadácia, združenie alebo akýkoľvek iný neziskový subjekt s politickým, filozofickým, náboženským alebo odborárskym zameraním a pod podmienkou, že spracúvanie sa týka výlučne členov alebo bývalých členov subjektu alebo osôb, ktoré majú pravidelný kontakt s ním v súvislosti s jeho cieľmi, a že bez súhlasu dotknutej osoby sa osobné údaje neposkytnú mimo tohto subjektu).
 1. Osobné údaje spracúvané v dôsledku návštevy tejto stránky a jej podstránok

Pri návšteve našich internetových stránok o vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme, nastavení jazyka, či iných preferenciách. Môžeme taktiež spracovávať informácie o vašom správaní na našich webových stránkach, tj. napr. aké odkazy na našich webových stránkach navštívite a ktoré informácie sú vám zobrazené. Informácie o vašom internetovom správaní sú však anonymizované, t.j. na ich základe nie sme schopní ich priradiť konkrétnemu užívateľovi, tj. konkrétnej osobe a tak túto konkrétnu osobu identifikovať, okrem sa táto osoba identifikuje sama, napr. prostredníctvom vytvorenia užívateľského profilu.

Ak pristupujete na naše webové stránky z mobilného telefónu či obdobného prístroja môžeme spracovávať aj informácie o vašom mobilnom zariadení.

 • Cookies

 

Naše stránky používajú súbory cookies a umožňujú používanie cookies tretích strán. 

Používaním týchto stránok vyjadrujete súhlas s pravidlami používania súborov cookies, čím nám umožňujete odlíšiť Vás od iných užívateľov tejto stránky na účely, ktoré sú uvedené nižšie. Toto nám umožní poskytnúť Vám kvalitný užívateľský zážitok, prispôsobiť obsah stránky Vašim preferenciám a pracovať na zlepšení jej funkcionalít. Môžeme napríklad použiť informáciu o Vašich jazykových preferenciách pri Vašej najbližšej návšteve tejto stránky.

 • Čo sú súbory cookies

Cookies sú malé súbory, ktoré sú ukladané do Vášho prehliadača alebo na hard disk Vášho počítača. Pri najbližšej návšteve stránky sú automaticky odosielané na server. Cookies plnia rôzne úlohy. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by prehliadanie webu bolo oveľa zložitejšie.

Existujú nasledovné súbory cookies:

 • Session cookies: tieto sú časovo obmedzené len na čas trvania návštevy stránky a po zavretí prehliadača sú vymazané. Ide najmä o tzv. „User-input cookies“, ktoré umožňujú zaznamenať Vaše interakcie so stránkou tak, aby ste ich nemuseli opätovne zadávať;
 • Persistent cookies: tieto zaznamenávajú informácie o Vašich preferenciách a sú ukladané do Vášho počítača alebo mobilného zariadenia; a
 • Third party cookies (cookies tretích strán): ide o cookies, ktoré používa od nás odlišný subjekt, ktorý zbiera informácie cez viaceré webstránky alebo viaceré vyhľadávania.

 

 • Za akým účelom používame cookies?

Používame nasledovné cookies:

 

 • Základné / technické súbory cookies.Ide o cookies, ktoré sú nevyhnutné na to, aby fungovala určitá funkcionalita stránky, alebo aby sme boli schopní poskytnúť Vám službu, o ktorú žiadate. Bez týchto cookies by naša stránka nemohla fungovať.
 • Funkčné súbory cookies. Funkčné súbory cookie nie sú nevyhnutné, ale pomáhajú nám vylepšiť funkčnosť našich webových stránok. Tieto cookies umožňujú, aby si stránka zapamätala Vaše preferencie, napríklad ohľadne jazykovej verzie stránky, za účelom zlepšenia Vašej skúsenosti pri najbližšej návšteve stránky. 
 • Analytické cookies. Tieto cookies nám umožňujú sledovať kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele návštevnosti našich stránok. Konkrétne, používame službu Google Analytics. Viac informácií nájdete v tabuľke nižšie. Služba Google Analytics príslušné dáta anonymizuje. Poznatky z analytických cookies používame aj na reklamné účely, kedy vám na základe týchto údajov môžeme zobrazovať reklamu aj na cudzích webových stránkach, ktorú vo vzťahu k vám považujeme za relevantnú. Ak chcete mať kontrolu nad tým, aké vaše analytické cookies spracovávame, môžete použiť modul:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Pre viac informácií o Privacy policy spoločnosti Google, kliknite na tento odkaz: Google’s privacy policy

 • Ako môžete ovplyvniť, ktoré cookies budeme spracovávať

Ak v internetových prehliadačoch (napr. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) zapnete funkciu anonymného prehliadania, táto zabráni ukladaniu údajov o navštívených weboch.  Podobne, môžete si v príslušnom prehliadači zmeniť príslušné nastavenia práce so súbormi cookies, prípadne ich aj úplne zakázať. Ak však zakážete aj spracovávanie technických a funkčných cookies, môžete tým znemožniť fungovanie niektorých funkcionalít tejto stránky.

Používaním týchto stránok beriete na vedomie, že pokiaľ sú na našej stránke používané cookies tretích strán, nemáme nad týmito cookies, ani nad dátami, ktoré tieto cookies zbierajú, žiadnu kontrolu.  Pre viac informácií je potrebné preštudovať privacy policy týchto tretích strán, resp. zmeniť nastavenia Vášho webového prehliadača (väčšina webových prehliadačov je štandardne nastavená tak, že cookies sú povolené; je preto potrebné zmeniť príslušné nastavenia vo Vami používanom prehliadači).

 

Pre získanie ďalších informácií o cookies odporúčame navštíviť stránku www.youronlinechoices.eu 

 

 • Mobilné telefóny a mobilné aplikácie

Ak vstupujete na naše webové stránky z telefónu, tabletu alebo podobného zariadenia, tak ich pre tieto prístroje optimalizujeme. Vaše osobné údaje v takom prípade spracovávame obdobným spôsobom, ako v prípade prístupu z počítača.

 • Účely spracúvania vašich osobných údajov prostredníctvom tejto stránky

Vaše osobné údaje spracovávame z týchto dôvodov:

 • Zlepšovanie našich služieb: pomocou histórie vášho správania na webe dokážeme ponúknuť vhodnejšie funkcionality tejto stránky.
 • Osobné údaje spracovávame na tejto stránke na základe nasledovných právnych základov

 

 • Oprávnené záujmy

Vaše osobné údaje používame na to, aby sme vám poskytli relevantný obsah, teda obsah, ktorý je pre vás zaujímavý. Na základe oprávneného záujmu takto spracovávame najmä osobné údaje, ktoré spracovávame v dôsledku používania cookies.

Oprávnené záujmy sú niekedy aj právnym podkladom priameho marketingu – t.j. informácií o novinkách, podujatiach a dianí v združení.

Proti spracúvaniu osobných údajov na základe našich oprávnených záujmov môžete kedykoľvek namietať.

 • Súhlas

V prípade, že neexistuje iný právny základ spracúvania, môžeme vaše osobné údaje spracúvať len na základe vášho súhlasu.

 1. Odovzdávanie osobných údajov tretím subjektom

Vaše osobné údaje neodovzdávame tretím stranám, s výnimkou poskytovateľov služieb správy týchto internetových stránok, resp. poskytovateľov iných nevyhnutných služieb (najmä služieb vedenia účtovníctva). Uvedený poskytovatelia prijali príslušné technické a organizačné opatrenia za účelom zabezpečenia ochrany osobných údajov v súlade s GDPR.

 1. Ako dlho vaše osobné údaje spracovávame

Vaše osobné údaje bude spracovávať po celú dobu trvania vášho členstva v združení.

Následne budeme uvedené údaje spracúvať po dobu, určenú príslušnými právnymi predpismi na úseku daní a účtovníctva (aktuálne po dobu 10 rokov), resp. po dobu nevyhnutnú za účelom uplatňovania právnych nárokov – obrane proti právnym nárokom.

 1. Bezpečnosť spracúvania osobných údajov

Za účelom bezpečnosti spracúvania osobných údajov sme prijali príslušné technické a organizačné opatrenia v rámci štandardnej i špecificky navrhnutej ochrany osobných údajov. Naše servery sa nachádzajú na území Európskej únie, v dôveryhodných dátových centrách.

 1. Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov

Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte najmä právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje, právo požadovať obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovávaniu vašich osobných údajov, právo na prístup k vašim osobným údajom, právo požadovať v určitých prípadoch prenesenie vašich osobných údajov, právo byť informovaný o porušení zabezpečenia vašich osobných údajov a za určitých podmienok aj právo na vymazanie niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami spracovávame (tzv. právo byť „zabudnutý“).

 1. Prístup k osobným údajom

Môžete nás kedykoľvek požiadať, aby sme vám zaslali prehľad vašich osobných údajov, ktoré spracúvame.

 1. Oprava

Opravu osobných údajov môžete realizovať vo Vašom užívateľskom profile, alebo nás môžete za týmto účelom kontaktovať.

 1. Výmaz

Môžete žiadať, aby sme vaše osobné údaje vymazali. Právo na vymazanie údajov sa však nevzťahuje na údaje, ktoré musíme uchovávať v zmysle právnych predpisov, najmä v oblasti daní a účtovníctva), alebo na údaje ktoré potrebujeme za účelom uplatňovania právnych nárokov alebo obrany proti nim.

 1. Kontakt

 

Kedykoľvek tento dokument uvádza možnosť nás kontaktovať, resp. podať nám námietku, sťažnosť, žiadosť alebo akúkoľvek inú komunikáciu pre oblasť ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať na adrese ZDRUŽENIE EXALLIEVOV A PRIATEĽOV DONA BOSCA NA SLOVENSKU Miletičova 7, 821 08 Bratislava,  email: sekretar@exallievi.sk, tel. č. 00421 (0)910 911 729; ak je na konkrétny účel možné využiť príslušnú webovú funkcionalitu, môžete samozrejme postupovať týmto spôsobom.

 

 1. Podanie sťažnosti na Úrad na ochranu osobných údajov

Ak máte za to, že vaše osobné údaje spracovávame protiprávne, máte tiež právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov.

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 25. 5. 2018. Vyhradzujeme si právo tieto pravidlá kedykoľvek zmeniť.

 

[1] Ustanoveniam GDPR zodpovedajú príslušné ustanovenia zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení