Darovať

Prvé predsedníctvo je krokom k jednote stredísk

Prvýkrát v histórii združenia exallievov sa stretli zástupcovia regionálnych stredísk a výkonný výbor združenia i sekretariát na jednom mieste, aby sa počúvali, inšpirovali aj pozerali do budúcnosti. Stretnutie predsedníctva sa konalo 30. marca 2019 v Žiline.

Intenzívne snahy rozvíjať združenie v regiónoch a spájať v nich priateľov dona Bosca priniesli svoje ovocie. Na stretnutí predsedníctva sa v aule v priestoroch SOŠ sv. Jozefa Robotníka u saleziánov v Žiline stretli zástupcovia z Prešova, Bardejova, Košíc, Rožňavy, Žiliny, Piešťan, Trnavy, Čiernej Vody, členovia výkonného výboru a zamestnanci sekretariátu. Pripravený program bol pestrý. Stretnutie exallievi začali svätou omšou za prítomnosti delegáta pre saleziánsku rodinu dona Gracha a dona Luscoňa. Počas doobedia jednotlivé strediská spoznávali združenie a jeho aktivity na celoslovenskej úrovni. V niektorých mestách sa totiž exallievi združujú len krátko alebo majú vlastný spôsob fungovania. Ich cieľom, popri iných, je zjednotiť sa, preto účastníci navzájom spoznávali situácie, v ktorých sa exallievi v daných mestách nachádzajú. Zisťovali, aké aktivity podnikajú a čím sa môžu navzájom inšpirovať.

Nielen pracovný čas, ale aj prestávky a čas obeda využili zástupcovia stredísk na živé debaty. V poobedných hodinách prítomní vytvorili pracovné skupiny, v ktorých sa zamýšľali nad štyrmi okruhmi – aspektami exallievskeho diela. Prvým okruhom bolo „Pomáhajte si“. Exallievi sa zamýšľali nad tým, kam sa chcú ako lokálna bunka exallievov posunúť, čo od toho členovia očakávajú a ako si vedia lokálne pomáhať. V druhom okruhu s názvom „S donom Boscom“ uvažovali nad možnosťami spolupráce so saleziánmi v konkrétnom meste. Ako ich obohatiť, pomáhať im, čo ich môže spájať. Tretia oblasť „Buďte soľou zeme a svetlom sveta“ sa sústredila na celoslovenské združenie. Exallievi sa pýtali: čo môžeme ponúknuť združeniu i celej Cirkvi? Napokon v štvrtom okruhu „Ako na to“ zisťovali, čo k tomu všetkému potrebujú a kde sa vidia o päť rokov. Zhrnutie výstupov potom predstavili aj ostatným.

Na záver členovia výkonného výboru zhrnuli svoje pozorovanie, nápady stredísk aj výstupy pracovných skupín do štyroch bodov, ktoré by mohli byť spoločným snažením v najbližšom období. Sú to:

1. budovanie povedomie exallievov o vlastnej identite i povedomia o exallievoch medzi verejnosťou,

2.  vytvorenie spoločného momentu, v ktorom sa všetky strediská zjednotia – 24. jún,

3. organizácia strediskovej konferencie QUO VADIS/sympózia v každom regionálnom stredisku,

4. nasledovanie jednotnej štruktúry stredísk, ktorú poskytne sekretariát.

Stretnutie predsedníctva je významným krokom vo vytváraní jednoty stredísk po celom Slovensku i na ceste k vzájomnej spolupráci. Veríme, že sa závery interpretované medzi členmi stredísk stanú vykročením k spoločnému cieľu – dynamickému združeniu ľudí zapálených pre odkaz dona Bosca.

Simona Hrabošová