Darovať

Ako človek vychováva svojho syna, tak Pán, tvoj Boh, vychovával teba (Dt 8,5)

Don Bosco

V okružnom liste pre saleziánov v roku 1883 na tému trestov v saleziánskych domoch sa nachádza veta, ktorá je silne inšpirovaná veršami, ktoré sa nachádzajú na začiatku 8. kapitoly knihy Deuteronómium. Božie slovo tu veľmi silne poukazuje na dôležitosť ľudského srdca:

 A rozpamätúvaj sa na celú cestu, po ktorej ťa Pán, tvoj Boh, vodil štyridsať rokov na púšti, aby ťa pokoril, vyskúšal a zvedel, čo je v tvojom srdci, či budeš zachovávať jeho príkazy, alebo nie. Pokoril ťa a dal ti hladovať; potom ťa kŕmil mannou, ktorú si nepoznal ani ty, ani tvoji otcovia, aby ti ukázal, že človek nežije len z chleba, ale že človek môže byť živý zo všetkého, čo vychádza z Božích úst. Odev sa na tebe nezodral a noha ti neopuchla – a je to štyridsať rokov.  Teda uvažuj vo svojom srdci, že ako človek vychováva svojho syna, tak Pán, tvoj Boh, vychovával teba.

Dt 8,2-5

V Okružnom liste sa píše:

Pamätajte, že výchova je záležitosť srdca a len sám Boh je jeho Pánom a my nič nezmôžeme, ak nás tomu Boh nenaučí a nedá nám kľúče od ich srdca.

DBE, 332

Dnes

Už samotný biblický text naznačuje, že Bohu ide o náš vnútorný vzťah k nemu. Výchova nemôže zostať len vonkajšou záležitosťou, vychovávateľ, rodič, sa musí zameriavať hlboké vnútorné postoje mladého človeka a pri tom sa usiluje napodobňovať otcovský prístup Boha.

Uvažuj nad cestou, ktorú si prešiel – to nás vyzýva, aby sme spolu s mladými hodnotili život – nielen z hľadiska morálky a správania sa, ale tiež preto, aby sme objavili Božiu prítomnosť v udalostiach nášho života – a to nielen pri nešťastiach a bolestiach, ale aj pri šťastí a radosti.

Chce vedieť, čo je v tvojom srdci – to nás vyzýva, aby sme povzbudzovali mladých strážiť si svoje myšlienky, vnútorne rozprávať Bohu, vytvárať si postoje. Nestačí len odriekať modlitby, ba ani tvorené modlitby večer nestačia. Mladí i deti potrebujú hovoriť Bohu vo svojom srdci, keď sú úplne sami.

Tvoj Boh vychováva aj teba – bolo zlé, keby mladí alebo deti nevideli, že aj my sme v Božej škole. Aj nás Boh vychováva, vedie. Ak budeme všetci v Božej škole, iste to prospeje aj tým, ktorých vychovávame