Darovať

More a pobrežie (konferencia v Prešove)

Liečivé more

Množstvo mladých denne bojuje so zložitými životnými situáciami, ktoré majú negatívny vplyv na ich prežívanie. Ako združenie exallievov a priateľov dona Bosca, a teda pracovníci s mládežou sme sa odhodlali hľadať spôsoby, ako ich posunúť o krok bližšie k sebe samým. Program Sea & Coast vytvoril príležitosť, ako využiť potenciál prostredia mora a pobrežia k podpore prekonávania tráum a úzkosti u mládeže. Výsledkom viacerých medzinárodných stretnutí a spolupráce krajín Európy – Malty, Talianska, Belgicka a Slovenska je nástroj pre všetkých pracovníkov s mládežou – brožúra, ktorej najväčší rozsah tvoria praktické skupinové aktivity zamerané na zvládania emócií, najmä tých negatívnych. Vyvrcholením niekoľkomesačnej práce bola konferencia v Prešove uskutočnená 19. novembra 2022, na ktorú prijali pozvanie viacerí hostia venujúci sa mladým – psychológovia z IPčka, zamestnanci Slovenskej katolíckej charity a Gréckokatolíckej charity Prešov, saleziáni či učitelia zo Základnej školy Ľ. Podjavorinskej na Luníku IX. Všetci pozvaní sa podelili o svoje skúsenosti a rady aj vo vzájomnej diskusii, dokonca aj po skončení konferencie. Mladí ľudia tvoria našu budúcnosť, a preto aj téma práce s trpiacou mládežou a osobnostné vzdelávania sa musia byť neodmysliteľnou súčasťou našej spoločnosti.

The Healing Sea

Many young people struggle daily with difficult life situations that have a negative impact on their emotional experiencing. As an association of Don Bosco’s exallievi and friends, and therefore youth workers, we are committed to finding ways how to move them one step closer to themselves. The Sea & Coast programme has created an opportunity to make use of the potential of the sea and coastal environment to support youth to overcome trauma and anxiety. The result of several international meetings and cooperation between the European countries of Malta, Italy, Belgium and Slovakia is a tool for all youth workers – a brochure, the largest part of which consists of practical group activities focused on coping with emotions, especially negative ones. The culmination of several months of work was a conference in Prešov on 19th November 2022, to which several guests working with young people were invited – psychologists from IPčko, employees of the Slovak Catholic Charity and the Greek Catholic Charity Prešov, Salesians and teachers from the Ľ. Podjavorinská in Lunik IX. All the guests shared their experiences and advice in a mutual discussion, even after the conference. Young people form our future, and therefore the topic of working with suffering youth and personal education must be an essential part of our society.

Dominika Šimonffyová