Darovať

Od prameňa k delte

Náš život potrebuje vzájomnosť!“ Takýmito slovami z encykliky Evangelium vitae ocenil iniciatívu vydania knihy literárnej tvorby šaštínskeho profesora sám jej autor. Michal Schmidt, bývalý profesor Gymnázia Jána Bosca v Šaštíne, na výzvu svojich bývalých študentov doplnil pripravovanú zbierku poézie o mnohé ocenené prózy a výsledkom je kniha Od prameňa k delte, ktorá bola slávnostne uvedená do života 11. septembra v Šaštíne.  

Knihu venoval autor pamiatke nenarodených. Jej tlač a vydanie prebehlo pod záštitou bývalých profesorových žiakov, odchovancov šaštínskeho gymnázia – exallievov dona Bosca. Slávnostné uvedenie knihy sa konalo v šaštínskom kláštore za prítomnosti niekoľkých exallievov, byvalého riaditeľa GJB Mareka Nadaského a bývalých profesorov gymnázia, medzi nimi aj súčasného primátora mesta Šaštín-Stráže. Knihu uviedol a požehnal don Jozef Luscoň. Združenie exallievov pri tejto príležitosti udelilo profesorovi Schmidtovi cenu Alberta Marvelliho za kultúru. Jeho život, ako aj výber z jeho celoživotnej literárnej tvorby, je pre exallievov veľkým bohatstvom a povzbudením vo vernom prežívaní svojho povolania a poukázaním na zmysel života – večnosť.

Michal Schmidt bol stredoškolským pedagógom, ktorý bol schopný vyučovať prírodné vedy, geológiu a geografiu, astronómiu, chémiu, deskriptívnu geometriu, fyziku, históriu, latinčinu, psychológiu, filozofiu, telesnú výchovu. Bol i básnikom, spevákom, hudobníkom, atlétom. Venoval sa aj staviteľstvu, dal vybudovať športové a oddychové areály, park, odborné učebne, dielne. Bol ochrancom prírody, skautom, publicistom, významným archeológom, regionálnym ochotníckym divadelníkom a režisérom divadelných predstavení. Ako uviedol v príhovore prezident združenia exallievov, život profesora Michala Schmidta je veľkým svedectvom života viery a vďačnosti Bohu za všetko čo dostal, uvedomujúc si vo veľkej pokore svoje miesto v pláne spásy Stvoriteľa.

Zátočiny (ukážka z knihy)

BEZ VIERY

            nik nádej v duši nevzbudí,

  BEZ LÁSKY

            márne srdce bije v hrudi,

BEZ SRDCA

            nerozzvučia sa nám zvony,

BEZ SLNKA,

            kvetov, lúka nezavoní,

BEZ BOHA

            i ľudstvo v temnotách zblúdi.