Darovať

Pre muža je dobre, keď nesie svoje jarmo od mladi. (Nár 3,27

Don Bosco

Jarmo, o ktorom sa tu hovorí sú Božie prikázania, ktorými sa treba riadiť. Don Bosco sa vo svojom diele Vystrojený mladík inšpiruje týmto veršom keď píše: Blažený človek, ktorý od svojej mladosti začal plniť Božie príkazy … Odvahu moji mladí priatelia, začnite včas s budovaním čností a uisťujem vás, že budete mať srdce radostné a spoznáte aké krásne je slúžiť Pánovi. Keď don Bosco v roku 1849 organizoval prvé duchovné cvičenia pre mladých, takto ich oslovil: Milí moji mladí priatelia, Pán vás pozýva počúvať jeho sväté slovo a dáva vám veľkú príležitosť dostať jeho milosti a požehnanie. Ste blažení, ak sa už vo svojom maldom veku rozhodnete zachovávať Pánov zákon. Verš z Nárekov proroka Jeremiáša don Bosco použil aj vo svojej knihe o Biblických dejín a v roku 1861 našiel svoje miesto aj stenách portikátu na Valdoccu: Bonum est viro, cum portaverit jugum ab adolescentia sua (e dobré pre muža/človeka keď od svojej mladosti niesol jarmo. (MB VI, 949). Tento verš komentoval don Bosco aj na dvoch večerných slovkách (1867 a 1875), ktoré máme zaznamenané. Kto sa od mladosti usiluje plniť Božie príkazy, aj v starobe bude šťastný, lebo jeho svedomie bude spokojné. Môže byť aj chudobný, ale bude šťastný, lebo bude mať pokoj v srdci. V roku 1875 don Bosco vyrozprával tento príbeh: V jednej škole som sľúbil odmenu tomu žiakovi, ktorý napíše najsprávnejšiu odpoveď na otázku, čo robí človeka najšťastnejším na svete. Písali: bohatstvo, múdrosť, čnosti, viera, nádej, láska. Nikto však neuhádol. Povedal som im príklad o tom, čo urobí najšťastnejším osliatko? a povzbudil som ich, aby to aplikovali na človeka. A vtedy jeden žiak uhádol a napísal verš proroka Jeremiáša z Nárekov. Potom som všetkým povedal: najšťastnejší budete, ak sa teraz v mladosti rozhodnete pre plnenie Pánových príkazov, budete šťastní v tomto i v budúcom živote. Ešte raz don Bosco použije tento verš vo svojom duchovnom testamente ako posolstvo pre chlapcov, ktorí sa pripravovali na saleziánsky život: Dobre si zapamätajte tejto princíp: Bohu sa treba dať čím skôr alebo aj neskôr a Boh nazýva blaženými tých, ktorí sa mu zasväcujú od mladosti. A dodáva: Beatus homo cum portaverit jugum ab adolescentia sua.

Dnes

Veľa krát v našich pedagogických úsiliach v rodine i v škole hovoríme: sú ešte mladí … však ešte dospejú. Zaiste tieto postoje majú svoje miesto vo výchove, ale nesmú prevládnuť. Mladí ľudia potrebujú počuť aj ponuky náročné a nemyslime si, že im pomôžeme, ak im všetko uľahčíme. Nech sa rozhodnú plniť svoje povinnosti aj za cenu námahy, aby spoznali radosť z námahy.

Inou provokáciou tohto textu je, či hovoríme našim mladým o tom, že je možné a je krásne patriť Bohu úplne. Celkom. Zasvätiť sa Bohu. Nuž ak vy rodičia túžite po kňazoch a zasvätených, tak nech o tejto túžbe počujú aj vaše deti. To neznamená nabádať ich a v žiadnom prípade ich nejakým spôsobom týmto smerom citovo tlačiť. Hovorte im o tom, že je dobré a krásne, keď človek patrí Bohu. A nezabudnite im tiež povedať, že je to aj náročné. Ostatné je už na Bohu a na nich.