Darovať

Saleziánsky exalliev sa stal cirkevným radcom veľvyslanectva

(Rím, 29. marca 2021) – Diplomatický personál Veľvyslanectva Slovenskej republiky pri Svätej stolici a Zvrchovanom ráde Maltézskych rytierov sa rozšíri o nový post cirkevného radcu veľvyslanectva. Do tejto úlohy bol vymenovaný Pavol Zvara, rektor Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme.

SLLic. PaedDr. Pavol Zvara, PhD. pochádza zo Žiliny, kde sa prvýkrát stretol so saleziánmi. V rokoch 1993 – 1997 študoval na saleziánskom gymnáziu v Šaštíne. „Boli sme dobrý kolektív s vynikajúcimi učiteľmi, a to nielen vedomosťami a poznatkami, ale predovšetkým životom,“ zaspomínal si na svoje študentské časy v rozhovore pre Express don Bosca.

Kňazskú vysviacku prijal v roku 2003. V rokoch 2005 – 2008 absolvoval teologické štúdiá v Ríme. Pôsobil ako prefekt Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre (2008 – 2016). Doktorát získal na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a licenciát na Pápežskom aténeu sv. Anzelma v Ríme. Rektorom Pápežského slovenského kolégia a Ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme je od roku 2016.

Dr. Zvara je aktívnym členom Združenia exallievov a priateľov dona Bosca na Slovensku a pred pred odchodom do Ríma sa osobne zúčastňoval na jeho podujatiach. „Združenie je výborná vec. Keď sa spoja viacerí v dobrom, viac dobra môžu aj dosiahnuť. Som členom Združenia, snažím sa ho podporovať a najmä rád čítam o jeho aktivitách. Bohužiaľ pre povinnosti sa ich nemôžem zúčastňovať.“

Prebraté z www.saleziani.sk