Darovať

Tretia adventná nedeľa roku A

Dnešná nedeľa nám hovorí o veľkosti Jána Krstiteľa. Sv. Gregor Veľký (540-604) nám vysvetľuje slová evanjelia tak krásne, že nám môže byť hneď jasné, že Jána nemáme len obdivovať, ale aj nasledovať.

„Počúvajme, čo Ježiš povedal o Jánovi potom, čo jeho učeníci odišli: Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom? (Mt 11,7) Keď takto hovoril, iste to nechcel tvrdiť, naopak, chcel povedať, že Ján takým nebol. Trstina je niečo, čo sa ohýba pri každom závane vetra na všetky strany. Čo teda symbolizuje trstina ak nie človeka s telesnou dušou, ktorý hneď ako počuje chvály alebo hany kloní sa raz na jednu a hneď na druhú stranu. Ak z úst ľudí veje k nemu chvála, teší sa a napĺňa ho to pýchou a je plný láskavosti. Ale keď zrazu príde z tých istých úst ľudí vietor pohrdnutia, hneď sa nakloní na opačnú stranu a je plný hnevu. Ján však nebol trstina zmietaná vetrom, lebo on zostával pevný či ho niekto chválil alebo hanil. V úspechu sa nevyvyšoval, v ponížení nepadal na zem. To, čo sa dialo okolo neho ho nezmietalo. Naučme sa teda, drahí bratia, aby sme neboli ako trstina zmietaná vetrom. Buďme silní uprostred vetra rečí, nech naša myseľ vždy zostane pokojná. Pohanenie nech nás neprivádza k hnevu, žiadne prejavy obdivu a náklonnosti nech z nás neurobia nečinných slabochov. Úspechy nech nás neprivádzajú k pýche, protivenstvá nech nás neznepokojujú, aby sme zakorenení v pevnej viere neboli premožení pomíňajúcimi sa vecami.

Ježiš ďalej pokračuje: Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí, čo nosia jemné šaty, bývajú v kráľovských domoch. (Mt 11,8) Vskutku (evanjeliá) opisujú, že Ján mal oblek z ťavej srsti. A čo znamená, že tí, čo majú jemné šaty bývajú v kráľovských palácoch? ak nie to, že tí, ktorí odmietajú trpieť nepríjemnosti pre Božiu lásku a venujú sa len vonkajším veciam, bojujú takto len za pozemské kráľovstvo, ale nie za nebeské? Nech teda nikto neverí, že v prepychu a v ustarostenosti o to, čo si obliekame, niet žiadneho hriechu, lebo ak by v tom nebola nijaká vina, Ježiš by nechválil Jána pre to, že sa obliekal do ťavej srsti (ktorá je nepríjemná) … Už Šalamún povedal: Slová múdrych sú ako (zaostrené) ostne a klince (Kaz 12,11). Ostňom a klincom sú prirovnané slová múdrych, lebo nehladkajú hriechy hriešnikov, ale ich pichajú.

Teda čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám, viac ako proroka! (Mt 11,9) Úlohou prorokov je predpovedať budúce veci, ale nie ukázať ich. Ján je viac ako prorok, lebo on aj ukázal, keď poslal učeníkov k tomu, ktorého predchádzal a ktorého predpovedal. A preto, že nebol zmietanou trstinou, že nebol oblečený do jemných šiat a označenie proroka nebolo pre neho dostatočné, počúvajme ako bol dôstojne nazvaný: Lebo to o ňom je napísané: ‚Hľa, ja posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou.‘ (Mt cituje Mal 3,1). Gréčtina používa slovo angelos, anjel, v preklade to znamená posol. Správne teda je nazvaný anjelom ten, ktorý je poslaný ohlasovať najvyššieho Sudcu: aby meno ukázalo dôstojnosť toho, čo konal. Jeho meno bolo veľké, ale jeho život nebol o nič menší.“